BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

PAKUOT?S LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Bromocriptin-richter  2,5 mg tablet?s

Bromokriptinas

Atid?iai perskaitykite vis? ?? lapel?, prie? prad?dami vartoti vaist?.

- Nei?meskite ?io lapelio, nes v?l gali prireikti j? perskaityti.

- Jeigu kilt? daugiau klausim?, kreipkit?s ? gydytoj? arba vaistinink?.

- ?is vaistas skirtas Jums, tod?l kitiems ?mon?ms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kuri? ligos simptomai yra tokie patys kaip J?s?).

- Jeigu pasirei?k? sunkus ?alutinis poveikis arba pasteb?jote ?iame lapelyje nenurodyt? ?alutin? poveik?, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra BROMOCRIPTIN ? RICHTER ir kam jis vartojamas

2. Kas ?inotina prie? vartojant BROMOCRIPTIN ? RICHTER

3. Kaip vartoti BROMOCRIPTIN ? RICHTER

4. Galimas ?alutinis poveikis

5. Kaip laikyti BROMOCRIPTIN ? RICHTER

6. Kita informacija

1. KAS YRA BROMOCRIPTIN-RICHTER IR KAM JIS VARTOJAMAS

BROMOCRIPTIN ? RICHTER skiriamas pacientams, kuri? kraujyje padid?j?s prolaktino (hormono, veikian?io geltonk?n? bei laktacij?) ir/ar augimo hormono kiekis. Abu ?iuos hormonus gamina hipofiz? (smegenyse esanti posmegenin? liauka). Prolaktino kiekis gali padid?ti be jokios ai?kios prie?asties, d?l vaist? poveikio ar posmegenin?s liaukos ligos.

BROMOCRIPTIN ? RICHTER tablet?s skiriamos:

- kai d?l medicinini? prie?as?i? (pavyzd?iui, motinos ligos, persileidimo ar aborto) reikia slopinti pogimdymin? laktacij?;

- kai d?l lytini? liauk? veiklos slopinimo (sukelian?io nevaisingum?) yra padid?j?s prolaktino kiekis ir/ar pernelyg gausus pieno i?siskyrimas (galaktor?ja);

- kai nevaisingum? s?lygoja ne padid?j?s prolaktino kiekis;

- kai yra  nepiktybiniai posmegenin?s liaukos navikai, i?skiriantys prolaktin?;

- akromegalijai gydyti. Akromegalija yra b?kl?, kuomet kraujo serume padid?ja augimo hormono kiekis. Vaikyst?je tai gali sukelti gigantizm? (mil?in?gyst?), o suaugusiesiems ? p?d? ir pla?tak?, taip pat aus? kau?eli?, nosies, apatinio ?andikaulio neproporcing? padid?jim?. Bromokriptinas ma?ina augimo hormono kiek? kraujyje.

   - parkinsonizmui (sutrikimui, kuris pasirei?kia judesi? sutrikimu, raumen? s?stingiu, drebuliu ramyb?s b?senoje) gydyti ?io preparato skiriama vieno ar kartu su kitais prie?parkinsoniniais   vaistais. ?? sutrikim? s?lygoja dopamino stoka smegenyse. BROMOCRIPTIN ? RICHTER skatina dopamino gamyb? smegenyse ir suma?ina parkinsonizmo simptomus. Dopaminas yra smegen? l?stel?se susidaranti med?iaga, svarbi judesi? koordinacijai.

2. KAS ?INOTINA PRIE? VARTOJANT BROMOCRIPTIN-RICHTER

bromocriptin-richter vartoti negalima:

   -  jeigu yra padid?j?s jautrumas (alergija) bromokriptinui arba bet kuriai pagalbinei preparato med?iagai ar kitiems alkaloidams;

- jeigu yra ar yra buv? psichikos sutrikim?;

- jeigu vargina galvos ar pla?tak? drebulys d?l paveld?tos ligos ar emocinio streso (jei sergate savaiminiu ar ?eiminiu tremoru);

- jeigu sergate paveldima liga, pasirei?kian?ia judesi? sutrikimais (Huntingtono chor?ja);

- jeigu yra hipertenzija;

- jeigu n??tumo metu atsiranda sunkus med?iag? apykaitos sutrikimas (n??tumo toksikoz?);

- jaunesniems nei 15 met? pacientams.

Speciali? atsargumo priemoni? reikia:

- jeigu J?s vartojate bet koki? skalsi? alkaloid? preparat? (pvz., ergotamino tartrato), eritromicino, dopamino receptori? antagonist? (pvz., butirofenon?, fenotiazin?), oktreotido, simpatikomimetik? (pvz., fenilpropanolamino, izometepteno);

- jeigu esate n???ia ar ?indote k?dik?;

- jeigu planuojate pastoti;

- jeigu artimiausiu metu neplanuojate pastoti, turite vartoti patikim? nehormonin? kontracepcijos metod?).

- jei sutrikusi kepen? veikla;

- jei nuo ?al?io rank? ir koj? pir?tai pablyk?ta (Raynaud sindromas);

- jeigu gydyta akromegalija ir yra ar buvo pepsin? opa arba kraujavimas i? skrand?io;

- jeigu buvo gydoma mastalgija bei mazginiai ir/ar cistiniai kr?t? pakitimai ir piktybinio naviko diagnoz? neatmesta;

- jei po gimdymo atsirado sunki? psichikos sutrikim? ar sergate ?irdies liga;

- jeigu anks?iau  buvo nustatyta plau?i?, apatin?s nugaros dalies ar inkst? arba ?irdies fibroz?.

Gydymo metu gali b?ti atliekami ?ie tyrimai:

- kraujosp?d?io matavimas, ypa? pirmosiomis gydymo dienomis;

- moterys, kurios bromokriptino vartoja ilg? laik?, periodi?kai tiriamos ginekologi?kai (geriausiai atliekant ir gimdos kaklelio citologin? tyrim?). Moteris, kuri? menstruacij? ciklas reguliarus, rekomenduojama tirti kart? per metus, o moteris, kurioms jau prasid?j?s pomenopauzinis periodas ? kart? per pusmet?;

- jei vaistu gydomas posmegenin?s liaukos navikas, gali reikti tirti akiplot?;

- jei vaistu gydomas navikas, nustatin?jama, ar kinta naviko pob?dis ir apimtis;

Parkinsono liga sergantiems pacientams periodi?kai atliekami kraujagysli? ir kv?pavimo sistemos, taip pat plau?i? kepen? ir inkst? veiklos bei kraujo tyrimai.

Parkinsono ligos atveju prie? pradedant gydyti bromocriptin-richter, b?tina i?siai?kinti toki? simptom?, kaip nepaliaujamas kosulys, dusulys, kr?tin?s skausmas, kilm? (reikia pagalvoti apie kr?tinpl?v?s ar plau?i? lig?).
  Kit? vaist? vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kit? vaist?, ?skaitant ?sigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

bromocriptin-richter kartu vartoti reikia atsargiai su ?iais vaistais:

- eritromicinu (gali padid?ti bromokriptino koncentracija kraujo serume);

- dopamino antagonistais, t.y. butirofenonais ir fenotiazinais (gali silpn?ti bromokriptino poveikis);

- oktreotidu (did?ja bromokriptino koncentracija kraujo serume);

- simpatikomimetiniais vaistais, pvz., fenilpropanolaminu, izometeptenu (did?ja toksinio poveikio pavojus).

B?tina vengti kartu vartoti kit? skalsi? alkaloid? preparat?.

bromocriptin-richter vartojimas su maistu ir g?rimais

Vartojant ?? preparat?, draud?iama vartoti alkohol?, kadangi jis gali sustiprinti ?alutin? poveik?.

bromocriptin-richter tabletes reikia visada gerti  valgio metu, u?sigeriant vandeniu.

N??tumas

Prie? vartojant bet kok? vaist?, b?tina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Jei moteris pastoja, rekomenduojama nutraukti bromokriptino vartojim? po pirm?j? i?nykusi? menstruacij?.

N??tumo metu posmegenin?s liaukos navikai kartais spar?iai did?ja, taip gali atsitikti ir moterims, kurios d?l gydymo bromokriptinu tampa vaisingos. Atsargumo d?lei rekomenduojama  pacientes i?tirti bei nustatyti, ar n?ra posmegenin?s liaukos padid?jimo po?ymi?, ir tik tada, jei reikia, galima v?l skirti bromokriptino. Remiantis daugiau kaip 2000 n??tum? baigtimis, nustatyta, kad nevaisingumo gydymas bromokriptinu n?ra susij?s su  padid?jusiu persileidimo, prie?laikinio gimdymo, daugiavaisio n??tumo ar naujagimi? apsigimim? pavojumi. Manoma, kad  ?mogui preparatas nesukelia nei teratogeninio, nei embriopatinio poveikio. Jei moteris, kuriai yra didelis ar plintantis navikas, pastoja, gydym? bromokriptinu galima t?sti.

?indymo laikotarpis

Prie? vartojant bet kok? vaist?, b?tina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Preparatas vartojamas pogimdyminei laktacijai slopinti d?l medicinini? prie?as?i? (po persileidimo, kai naujagimis gimsta negyvas ar mir?ta); vaistu nerekomenduojama slopinti ?prastin? fiziologin? laktacij?.

Bromokriptino nerekomenduojama skirti moterims pogimdyminiu laikotarpiu, jei yra padid?j?s kraujosp?dis, pasirei?kia vainikini? arterij? liga ar simptomai, taip pat jei anks?iau yra buv? sunki? psichikos sutrikim?. Skiriant bromokriptino moterims pogimdyminiu laikotarpiu, ypa? pirmosiomis gydymo dienomis b?tina atid?iai kontroliuoti kraujosp?d?.

Bromokriptino patenka ? motinos pien?, tod?l ?io preparato nerekomenduojama vartoti ?indyv?ms.
  Vairavimas ir mechanizm? valdymas

Kadangi gali sutrikti rega, b?tinas atsargumas, ypa? vairuojant automobil? ar valdant mechanizmus. ?is vaistas gali trikdyti sugeb?jim? saugiai vairuoti ir valdyti mechanizmus. Gydymo prad?ioje gali suma??ti kraujosp?dis ir atsirasti pykinimas. Labai retai pasitaiko staigaus u?migimo epizod?. Tod?l, jei gydymo metu pajuntate stipr? mieguistum? ar staiga u?miegate, pasitarkite su gydytoju ir venkite vairuoti bei valdyti mechanizmus, nes galite sukelti pavoj? ir kitiems.

Svarbi informacija apie kai kurias bromocriptin-richter pagalbines med?iagas

Jeigu gydytojas Jums yra sak?s, kad netoleruojate koki? nors angliavandeni?, pasitarkite su juo, kadangi bromocriptin-richter tablet?se yra laktoz?s monohidrato.

3. KAIP VARTOTI BROMOCRIPTIN-RICHTER

bromocriptin-richter visada vartokite tiksliai taip, kaip nurod? gydytojas. Doz?s didinamos palaipsniui, kad b?t? ma?esnis ?alutinis poveikis. Preparatas vartojamas taip:

Laktacijos prevencija/slopinimas

?iuo atveju doz? didinama palaipsniui. Moterims, kurioms BROMOCRIPTIN-RICHTER skiriama laktacijos prevencijai ar slopinimui, b?tina atid?iai matuoti kraujosp?d?, ypa? pirmosiomis gydymo dienomis.

Laktacijos prevencijai (kad kr?tyse neatsirast? pieno) gimdymo dien? reikia i?gerti 2,5 mg, v?liau dvi savaites geriama po 2,5 mg du kartus per dien?.

Laktacijos slopinimui pirm?j? dien? reikia i?gerti 2,5 mg doz?, v?liau po 2-3 dien? ji padidinama iki 2,5 mg du kartus per dien?; toki? doz? reikia vartoti dvi savaites.

Po ?io gydymo pabaigos, 2-3 dienas dar gali i?siskirti ?iek tiek pieno. Jei taip nutikt?, pasitarkite su gydytoju.

Kit? lig? gydymas

Kit? lig? gydymas BROMOCRIPTIN-RICHTER pradedamas palaipsniui didinant doz? tokiu b?du:

pradin? doz? yra ? tablet?s (1,25 mg), j? reikia i?gerti vakare prie? mieg?; po 2-3 dien? doz? padidinama iki 2,5 mg, j? reikia i?gerti vakare prie? mieg?. V?liau doz? palaipsniui didinama po 1,25-2,5 mg kas 2-3 dienas iki 2,5 mg du kartus per dien?. Prireikus, toliau doz? galima didinti pagal auk??iau apra?yt? schem?.

Palaipsniui didinama vaisto doz? priklauso nuo gydomos ligos. Pvz., gydant kai kuriuos m?nesini? ciklo sutrikimus, gydymo prad?ia gali priklausyti nuo m?nesini? ciklo, tod?l visada tiksliai laikykit?s gydytojo nurodym?. Jeigu Jums kyla klausim? arba abejojate, kreipkit?s ? gydytoj? arba vaistinink?.

Pavartojus per didel? bromocriptin-richter doz?

Jei nety?ia pavartojote per didel? vaisto doz?, nedelsdami kreipkit?s ? gydytoj? arba artimiausi? ligonin?.

Gali atsirasti v?mimas, suglumimas, haliucinacij? ir hipotenzija (kraujosp?d?io suma??jimas).

Pamir?us pavartoti bromocriptin-richter

Praleidus doz?, v?liau vietoj jos dvigubos doz?s vartoti negalima.

Jei pamir?ote laiku i?gerti doz?, i?gerkite j? tuoj pat, kai tik prisimin?te, nebent jau priart?jo sekan?ios doz?s laikas. Tokiu atveju tiesiog i?gerkite sekan?i? doz?.

4. GALIMAS ?ALUTINIS POVEIKIS

bromocriptin-richter, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti ?alutin? poveik?. ?alutinis bromokriptino poveikis b?na silpnesnis, jei vaisto vartojama valgio metu, o doz? didinama palaipsniui.

Da?niausias ?alutinis poveikis yra pykinimas.

Retkar?iais pasirei?kia toks ?alutinis poveikis:

- kraujosp?d?io suma??jimas stovint, svaigulys,

- galvos skausmas,

- mieguistumas, stiprus mieguistumas (staigaus u?migimo epizodai),

- suglumimas, haliucinacijos,

- sutrikusi judesi? koordinacija ar nenormal?s judesiai,

- koj? m??lungis,

- burnos d?i?vimas,

- plauk? slinkimas,

- suma??j?s natrio kiekis kraujyje pacientams, sergantiems l?tin?mis kepen? ligomis (ciroze ir portosistemine encefalopatija),

- regos sutrikimas (akiplo?io sutrikimai),

- padid?j?s kraujosp?dis ir miokardo infarktas po gimdymo (nors tiksliai ne?inoma, ar tai sukelia bromocriptin-richter),

- fibrozinis vidaus organ? gleivin?s sustor?jimas, kuris gali pasireik?ti dusuliu, oro stygiumi, kr?tin?s, nugaros ar dubens skausmu, koj? patinimu bei inkst? veiklos sutrikimu.

Kai kuriems ilgai gydomiems pacientams, ypa? turintiems polink?, retkar?iais pasitaik? praeinantis, d?l ?al?io atsirandantis rank? ir koj? pir?t? bly?kumas.

Kai kurioms moterims, po gimdymo, persileidimo ar aborto vartojusioms BROMOCRIPTIN-RICHTER pieno susidarymui slopinti, ypatingai retai pasirei?k? sunkus ?alutinis poveikis, ?skaitant labai padid?jus? kraujosp?d? (atsirado svaigulys, paraudo veidas), ?irdies priepuol?, traukulius, insult? ar psichikos sutrikimus, nors tiksliai ne?inoma, ar tai suk?l? bromocriptin-richter. Kai kurioms pacient?ms prie? traukulius ar insult? atsirado stiprus galvos skausmas ir/ar regos sutrikimas. Jei Jums padid?jo kraujosp?dis, atsirado nuolatinis galvos skausmas ar kit? ne?prast? po?ymi?, reikia nutraukti BROMOCRIPTIN-RICHTER vartojim? ir nedelsiant kreiptis ? gydytoj?.

Kai kuriems pacientams, kuriems yra posmegenin?s liaukos navikas, yra b?dingi regos sutrikimai. Kai kuriems BROMOCRIPTIN-RICHTER vartojantiems pacientams gali atsirasti regos sutrikim?. Jei taip nutikt? Jums, pasitarkite su gydytoju.

Labai retai nutraukus gydym? gali atsirasti b?kl?, pana?i ? piktybin? neurolepsijos sindrom?. ?i reta b?kl? paprastai atsiranda pacientams, vartojantiems kitoki? vaist? nuo psichoz?s. B?dingi ?ios b?kl?s po?ymiai yra rigidi?kumas (d?l padid?jusio raumen? tonuso pacientai jau?iasi sukaustyti), sutrikusi psichika ir padid?jusi k?no temperat?ra.

BROMOCRIPTIN-RICHTER vartojusiems pacientams pasitaik? vir?kinimo trakto op? ir kraujavimo atvej?, nors tiksliai ne?inoma, ar tai suk?l? bromocriptin-richter.

Retais atvejais gali atsirasti fibrozinis vidaus organ? gleivin?s sustor?jimas, kuris gali pasireik?ti dusuliu, oro stygiumi, kr?tin?s, nugaros ar dubens skausmu, koj? patinimu bei inkst? veiklos sutrikimu. Jei Jums atsirast? bet kuris min?tas po?ymis, nutraukite vaisto vartojim? ir tuoj pat kreipkit?s ? gydytoj?. 

Kai kuriems pacientams pirmosiomis gydymo dienomis suma??ja kraujosp?dis ir tod?l gali sutrikti budrumas; tod?l patariama ypatingai atsargiai vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Kai kuriems pacientams pasitaik? staigaus u?migimo epizod?, tod?l vairuodami  bei valdydami mechanizmus, jie gali sukelti pavoj? sau ir kitiems. Tokie pacientai turi pasitarti su gydytoju ir jiems patartina nevairuoti ir nevaldyti mechanizm?.

Pacientams, sergantiems Parkinsono liga ir gydomiems dopamino agonistais, ?skaitant BROMOCRIPTIN-RICHTER, pasitaik? patologinio lo?imo, padid?jusio lytinio potraukio bei hiperseksualumo atvej?. ?ie po?ymiai paprastai i?nyksta suma?inus doz? ar nutraukus gydym?.

Jeigu pasirei?kia stiprus ?alutinis poveikis arba jeigu atsiranda ?iame lapelyje nemin?tas ?alutinis poveikis, kreipkit?s ? gydytoj? arba vaistinink?.

5. KAIP LAIKYTI BROMOCRIPTIN-RICHTER

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne auk?tesn?je kaip 30 ºC temperat?roje.

Table?i? talpykl? laikyti i?orin?je d??ut?je, kad preparatas b?t? apsaugotas nuo ?viesos.

Ant etiket?s po ?Tinka iki? nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.

6. KITA INFORMACIJA

BROMOCRIPTIN-RICHTER sud?tis

-  Veiklioji med?iaga yra bromokriptinas. Vienoje tablet?je jo yra 2,5 mg (tai atitinka 2,87 mg bromokriptino mesilato).

-   Pagalbin?s med?iagos yra koloidinis bevandenis silicio dioksidas, magnio stearatas, povidonas, talkas, kukur?z? krakmolas, mikrokristalin? celiulioz?, laktoz?s monohidratas.

BROMOCRIPTIN-RICHTER i?vaizda ir kiekis pakuot?je

BROMOCRIPTIN ? RICHTER tablet?s yra beveik baltos, plok??ios, nuo?ulniais kra?tais, vienoje j? pus?je yra dalijimo vagel?, kitoje u?ra?as ?2.5?.

Tablet?s tiekiamos supakuotos ? table?i? talpykl?, kurioje yra 30 table?i?.

Rinkodaros teis?s tur?tojas ir gamintojas

Gedeon Richter Plc.

Gy?mr?i út 19-21

1103 Budapest,  Vengrija


Source: http://www.kulturizmas.net/forumas/t2792-pct-preparatai


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Athletics Paul Quinn College Nolvadex on cycle and pct patent

Formestane nolvadex pct cycle Australian Alumni Association AAA
Formestane nolvadex pct cycle Buy Anadrol Anadrol Profile -.za
Formestane nolvadex pct cycle CRMVSP
Formestane nolvadex pct cycle Charlie Murdoch's Dueling Pianos, Live Music, Private
Formestane nolvadex pct cycle Clomid Side Effects in Detail - m
Formestane nolvadex pct cycle Clomid for Men with Low Testosterone Part One by Jeffrey
Formestane nolvadex pct cycle Clomid, Nolvadex and hCG - How Does Post Cycle
Comments BibleHub. org Ginecomastia Preguntanos Handmade trend blog - Trend Tablet Mexican Pharmacy Online with Best medications from Pregnyl lek za neplodnost Lekovi Research Peptides for Sale Buy Peptides: Evolution Social Media And HIPAA : What You Need To Know
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra